HYGINIST

Cramer van Brienen str 1F, 6225 XB Maastricht. Mobile +31616617721. E-Mail: theo.scheffers@tsac.nl
HYGINIST

HYGINIST is het computer programma voor het steekproefsgewijs plannen, interpreteren en toetsen van metingen in de (werkplek)atmosfeer. Klik op een index item voor meer informatie.

HYGINIST is een speciaal voor de arbeidshygiëne ontwikkeld statistisch software pakket. Het analyseert de meetuitkomsten die verzameld zijn met behulp van de standaard arbeidshygiënisch strategie en toetst deze tegen de grenswaarde. Het tekent op het beeldscherm de verdeling van drie tot tweeduizend meetuitkomsten alsof het op logaritmisch waarschijnlijkheidspapier is. Ook de overeenkomst met de log-Normale verdeling wordt getest. Het helpt bij het kosten-effectief plannen van een meetprogramma en haalt maximale informatie uit de uitkomsten onder de detectie grens. Samenvattend HYGINIST bespaart veel tijd bij de planning en interpretatie van arbeidshygiënische metingen.

Als je series arbeidshygienische meetuitkomsten moet beoordelen, dan is de aanschaf van HYGINIST sterk aan te bevelen.

Gedetailleerde product informatie

index

Inleiding

Het beoordelen van het arbeidshygiënisch risico op werkplekken met blootstelling aan chemische stoffen is een (wettelijk verplicht) onderdeel van de zorg voor de arbeidsomstandigheden.

Persoonsgebonden werkplekatmosfeer metingen kunnen daarbij essentieel zijn. Maar hoeveel metingen zijn er minimaal nodig? En hoe vergelijk je de metingen met de grenswaarde? Hoe extrapoleer je naar de niet-gemeten periodes? En hoe .....?

Laat HYGINIST deze vragen voor u beantwoorden. Lees over de unieke en gebruikersvriendelijke eigenschappen van dit in Nederland ontwikkelde programma met een hoge internationale waardering.

Go top

(Inter)nationale wetgeving, regelgeving en normering

De evaluatie die HYGINIST toepast is conform de "Wettelijke Regelingen Grenswaarden" van het Arbeidsomstandighedenbesluit (ARBO-wet) en de daarin genoemde Nederlandse/Europese norm NEN/CEN 689 "Werkplek atmosfeer - Richtlijn voor het vaststellen van de blootstelling door het inademen van chemische stoffen voor de vergelijking met grenswaarden...".

HYGINIST beoordeelt meetseries zowel kwalitatief als kwantitatief. HYGINIST gebruikt daarvoor de best passende statistische methoden op een gebruikersvriendelijke wijze. Het houdt daarbij rekening met steekproefomvang, detectiegrenzen en afwijkingen van de log-Normale vorm.

Go top

Eenvoudig invoeren

In HYGINIST kunnen meetgegevens via het toetsenbord worden ingevoerd. Meetseries kunnen ook als bestand worden ingelezen van de harde schijf. Dit laatste bespaart niet alleen tijd en maar verlaagt de kans op fouten bij het invoeren van grote aantallen uit bijvoorbeeld dataloggers of database/datamanagement programma's.

Go top

Beoordelen van de vorm

HYGINIST neemt het arbeidsintensieve tekenen op waarschijnlijkheidspapier van u over en corrigeert daarbij voor de staartfouten. Diverse transformaties zijn visueel en met de Shapiro test onderling te vergelijken. De handleiding leert de afwijkingen van log-Normaliteit te herkennen en geeft aan hoe ermee om te gaan.

Go top

Effectief omgaan met detectiegrenzen

Metingen buiten het detectiebereik worden vaak weggegooid of krijgen een dummy waarde. Veel beter is de HYGINIST methode waarbij de statistische kengetallen worden geschat uit de lineaire regressie door de uitkomsten in het detectiegebied.

Go top

Strategie: Welke metingen kunnen geëvalueerd worden?

Bijna iedere meetserie! In de onderstaande tabel staan van de meest voorkomende praktijksituaties de arbeidshygiënische strategie aangegeven en het soort uitkomst dat HYGINIST berekent:

Vraag

Monstername duur t van de metingen

Referentie periode van de Grenswaarde H

HYGINIST berekent

Blijft de momentane concentratie C onder een bepaald piek niveau?

Kortdurend

Plafondwaarde (Ceiling) dus T=0
HCeiling

De betrouwbaarheid dat 95% van alle concentraties lager is dan de HCeiling

Hoe vaak overschrijdt de gemeten concentratie (Ct) de grenswaarde ?

Bij benadering gelijk aan de referentie periode van de grenswaarde (t=TGG)

HTGG met TGG=5 min t/m 8 uur

De kans AC>H dat er TGG periodes voorkomen met CT > HTGG

Is het tijd gewogen gemiddelde van een serie metingen (CTGG) lager dan de grenswaarde

Veel korter dan de referentie periode van de grenswaarde HTGG

HTGG met TGG=5 min t/m 1 jaar

De betrouwbaarheid dat CT<HTGG

De tweede evaluatie methode wordt het meest toegepast. Het belang van de laatste evaluatie methode neemt sterk toe. Hiermee wordt de lange termijn dosis van agentia met een lange termijn effect (o.a. geluid, straling, reprotoxische stoffen) bij werknemers bepaald. En vervolgens getoetst tegen lange termijn (40 uur tot 1 jaar) grenswaarden (lood, asbest vinylchloride) of de risico grenzen kankerverwekkende stoffen. HYGINIST evalueert ook de meetseries die uitgevoerd zijn volgens de beoordelingsstrategieën van de Arbeidshygiëne verenigingen in de USA (Hawkins 1991) en in Engeland (Guest 1993).

Go top

Aantal metingen

HYGINIST berekent de minimale steekproefomvang waarmee de kans op grenswaarde overschrijding nog net voldoende laag is.

Go top

Uitgebreide handleiding

De HYGINIST schermteksten en de bijbehorend handleiding zijn vanwege de internationale verspreiding in het Engels. De vierendertig genummerde schermen worden in zeven hoofdstukken stap voor stap uitgelegd. Een dertigtal meetseries uit het hele arbeidshygiënisch werkgebied zijn als voorbeeld volledig uitgewerkt. Een aantal afloopschema's zorgt dat de meest effectieve evaluatie wordt gevolgd. Ook plaatst de handleiding een aantal hardnekkige misvattingen in de juiste context.

Go top

Foutloze rapportage

De schermen met resultaten kunnen opgeslagen worden in een HYGINIST.LOG bestand. Dit ASCII bestand is in de tekstverwerker te laden. Door de standaard schermopmaak met de naam van de meetserie, de evaluatiedatum en het schermnummer is de relevante informatie is eenvoudig terug te vinden. De waarschijnlijkheidsverdelingen zijn vanaf het beeldscherm op veel printers af te drukken of als bestand op te slaan (in Windows met het klembord in DOS met WordPerfect's GRAB.COM en andere "screen capture" programma's).

Go top

Historie HYGINIST

Arbeidshygiënische meetseries werden vroeger meestal geanalyseerd met zogenaamd "Waarschijnlijkheidspapier", een bewerkelijke en tijdrovende methode die ook nog eens onnauwkeurig was. De komst van de eerste betaalbare PC's met grafische mogelijkheden maakte het mogelijk het waarschijnlijkheidspapier te vervangen door een plaatje op een beeldscherm. Daarmee is HYGINIST begonnen

Na een freeware voorloper (1987) verscheen in 1990 HYGINIST in de publicatie reeks van de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA). Na een poster presentatie tijdens de AIHCE-91 in Orlando (USA) is op verzoek van de American Industrial Hygiene Association (AIHA) vervolgens een internationale, Engelstalige versie ontwikkeld.

Deze versie kreeg in 1994 van de AIHA's Exposure Assessment Strategy Committee (EASC) het predikaat "A powerful statistical tool that has the potential of making a significant contribution to the industrial hygiene community".

In Engeland schreef Peter Dewell in een review voor de Engelse Institute of Occupational Hygienists (Annals of Occupational Hygiene vol 39;1995; blz. 873-877) dat HYGINIST bijna zo goed was als zijn OHSTAT.

In het Maandblad Arbeidsomstandigheden nr. 6 uit 1995 blz. 338 t/m 340 staat een uitbreid artikel over HYGINIST. Daar zijn ook een aantal voorbeelden uitgewerkt.Sinds 1998 wordt de HYGINIST als freeware verspreid.

Go top

Toegevoegde waarde

De standaard statistische software pakketten hebben vaak geen of zeer beperkte mogelijkheden voor het analyseren van log-Normale verdelingen. Hetzelfde geldt voor uitkomsten buiten het detectie bereik. Dit, de grafische en statistische beoordeling van de vorm, de steekproefomvang afhankelijke toetsen en de zuivere log-Normale extrapolatie methoden maken het programma uniek in zijn soort.

Omdat de levensduur van locomotieven, de omvang van vispopulaties, het inkomen van o.a. de Nederlandse arbeidshygiënisten, de duur van de douchebeurt en nog vele andere natuurverschijnselen vaak het best beschreven kunnen worden met de log-Normale verdeling is HYGINIST ook buiten de arbeidshygiëne bruikbaar.

Go top

Instructie

In samenwerking met IndusTox Consult is een één-daagse interactieve workshop ontwikkeld over de achtergronden van HYGINIST en het kosten-effectief beoordelen van de werkplekatmosfeer. Sinds 1994 zijn acht workshops gehouden, tot grote tevredenheid van ruim honderd deelnemers. Voor groepen van vier of meer gebruikers kunnen specifieke korte instructiecursussen worden georganiseerd.

Software en systeem informatie

Go top


HYGINIST product information

The statistical evaluation of series exposure measurements is an essential element in working conditions control and in assessing the health risk of inhaled chemicals.

HYGINIST is a tailor-made, industrial hygiene statistical tool. It evaluates the exposure data collected with the standard exposure assessment strategies. It draws probability plots of three to two thousand data and tests the goodness-of-fit with the Lognormal distribution. It helps you to develop a cost-effective sampling plan and takes maximum information out of data below the detection limit. In summary HYGINIST makes it possible to do timesaving exposure evaluations of high quality.

If you must interpret series environmental or personal air samples, then using HYGINIST is a worthwhile consideration.


Detailed product information sheet

index
 • Entering exposure data
 • Goodness-of-fit
 • Detection limits
 • Other features
 • Peer review
 • Registration form
 • Introduction

  Occupational risk assessment and compliance control is often based on the evaluation of series air-exposure data collected using baseline, compliance or worst-case surveys. For occupational hygiene professionals it is important that the evaluation of the exposure data is done swift, simple and solid.

  Backlink to index

  Objective

  HYGINIST provides the occupational hygiene professional with:

  Backlink to index

  Strategy: which type of exposure measurement can be evaluated?

  HYGINIST can do the most effective evaluation on many different combinations of exposure data and limit values. The ratio of the sampling time duration and the defined reference period of the limit is usually the determining factor.

  Assessment and sampling strategy

  Limit value

  Statistical evaluation

  Peak exposure control. Grab samples Ct<=15 min. Direct reading equipment

  Ceiling

  Confidence that the upper limit of the concentration distribution C95% is below the Ceiling.

  Average exposure CT>=15 min based on grab or partial period samples t<=15min

  TWAT<=8 hour

  The confidence that CT is below TWAT

  Percent exceedance test. Random or stratified series of Ct<=8 hour measurements

  TWAT<=8 hour

  Long term compliance probability AC>MAC

  Long-term dose of a chronic toxic agent. Random or stratified series of ct=8 hour measurements

  TWAT8 hour

  The confidence that the long term average CT exposure is below TWAT

  Backlink to index

  Domain

  Use HYGINIST in combination with generally accepted exposure assessment strategies like:

  Backlink to index

  Entering exposure data

  Data can be entered by keyboard or as a file from disk. This last option saves time and increases the quality when evaluating large sample series. The files entered from disk can originate from data logging systems or can be extracted from different types of database or data-management programs.

  Backlink to index

  Goodness-of-fit

  HYGINIST draws for you the laborious probability plot (see the adjacent picture) and corrects for tailor error when using small samples. Different transformations can be compared visually or using the Shapiro and Wilk test. The manual learns you how to recognize the deviations from the Lognormal distribution and how to handle in those situations.

  Backlink to index

  Detection limits

  If some concentrations are below the detection limit, then often one half of the detection limit is used as a dummy value. Far more effective is the method used in HYGINIST: the descriptive statistics are estimates from de slope and the mean of the linear regression line through the concentrations within the accuracy limits (in the figure three concentrations are below the detection limit of .05 PPM).

  Backlink to index

  Other features

  The program helps you to calculate the smallest sample size for a long-term exposure assessment program and to establish the results of improved working conditions.

  Backlink to index

  Report facilities

  Windows that present the results of calculations can be appended to the HYGINIST.LOG report file. You can copy the graphics using the Print Screen key. You can also bitmap the graphics by using a screen capture program (like GRAB.COM). HYGINIST.LOG (an ASCII file). The bitmapped graphics can be imported in most professional word processing programs and appended in your exposure assessment report.

  Backlink to index

  Peer Review

  HYGINIST has been technically reviewed by the Exposure Assessment Strategies Committee (EASC). The program was found to be "a powerful statistical tool that has the potential of making a significant contribution to the industrial hygiene community" (EASC 1994 Annual Report). The program is distributed in about 20 American and European countries. Its use is recommended in a report that was prepared for the Chemical Manufacturing Association (Harris, 1993). A comprehensive and supporting review, written by the British occupational hygienist and statistician Peter Dewell, has been published in the Annals of Occupational Hygiene (1995 Vol. 39 pp. 873-877).

  Backlink to index

  System requirements

  This 32 bits version Visual Basic 5.0 version runs only in a Windows 95/98/ME/2000 or NT environment. A monitor with a minimum resolution of 800*600 is needed. Use HYGINIST as a stand alone program if you analyze data occasionally. Incorporate the program in an exposure-data management-system (database, HYGINIST, word processing) if you analyze exposure data regularly. There are many database-management, spreadsheet and stat/graph packages in use all over the world. Most of them not able to perform a solid Lognormal analysis of occupational hygiene exposure data, but have fabulous capacities in organizing exposure data. Because these programs and many data loggers can produce ASCII or DOS data files that include only the measurement outcome, HYGINIST is programmed to import these files.

  Backlink to index

  Backlink to top

  Download

  HYGINIST is distributed as freeware since January 1, 2001. Freeware means that :
  • you can test the complete program,
  • if you want to use it professionally , you need to register.
  To install the program on your system:
  1. Click on Hyginwin.zip to download and open the CAB file with Explorer. Start SETUP.EXE and follow the instructions.

  Backlink to top

  How to Register

  You need to register if you want to continue the use HYGINIST.
  A system dependant HYGINIST Pasword will be returned if the email with "System User" and "Name User": is received and payment is guaranteed.

  Backlink to top

  Register HYGINIST


  The registration for HYGINIST is free of charge.
  It gives you unlimited use of the program on one "System User" computer.
  If you want to register HYGINIST then return the Login screen information "System user" and "Your name" (space & case sensitive!) to me:

  Theo Scheffers
  Cramer van Brienenstr 1F
  6225 BA Maastricht, The Netherlands
  Fax +31(0)842-201-756
  theo.scheffers@tsac.nl

  HYGINIST Login screen

  After the program is first started a Login screen appears showing a "System user" and asking for "Your name".

  • The "System User" name is captured by HYGINIST from the computer.
  • "Your name" is any name you want (preferable the name of the user)

  I will return you the password that gives you unlimited use of the program on the "System User" computer.

  Backlink to top